NEW LETTER


จดหมายจากใจ Jirung Residences 1/2559

ียน ท่านสมาชิกเจ้าของบ้านโครงการ Jirung Residencrs ขณะนี ้ทางโครงการได้ย้ายส านักงานขายเข้ามาอยู่ภายในโครงการติดกับน ้าตก และพื ้นที่สวนสาธารณะ หาก ลูกบ้านต้องการติดต่อโครงการสามารถมาติดต่อได้ที่ อาคารส านักงาน โดยจะเปิ ดทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.
เบอร์ติดต่อ 085-964-0303 หรือ 086-189-0123

ภาพรวมของโครงการ

 • สวนสาธารณะของโครงการ Jirung Residences สร้างเสร็จแล้ว 80 % ส่วนอีก 20 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเร็ววันนี้
 • การรักษาความปลอดภัย โครงการของเราจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด 2 จุด
  • ประตูทางเข้าด้านหน้า
  • ประตูทางเข้าส าหรับผู้รับเหมาโดยเฉพาะที่อยู่ด้านหลังติดกับถนนแม่ริม-สะเมิง

โดยทุกๆ 2 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการจะเข้าส ารวจตรวจสอบภายในโครงการอย่างเคร่งครัด นอกจากนั ้นเรายังมีกล้อง CCTV ภายในโครงการ

 • การบริการเรื่องการก าจัดปลวก โดยโครงการจะประสานงานกับทาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่โฮมเพสท์เพื่อป้องกันและกำจัดปลวกภายในบ้านของท่าน เป็นการป้องกันและกาจัดปลวกที่ทันสมัยและวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งน้ายาเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าจะไม่ก่ออันตรายและมีความปลอดภัยสูงสุด มีการรับประกัน1 ปี และตรวจเช็คทุก 2 เดือน

อัตราค่าบริการ
บ้าน 2 ชั้น 5,000 บาท / บ้านชั้นเดียว 4,500 บาท

 • Internet 3BB หากท่านลูกบ้านสนใจที่จะติดตั ้ง Internet ทางโครงการมีการบริการ Internet 3BB ที่เข้าถึง
  โครงการ โดยมีแพคเกจ ดังนี้
  1. Package 20/4Mb ค่าอุปกรณ์และรายเดือนล่วงหน้า 2,132 บาท
  2. Package 50/10Mb ค่าอุปกรณ์และรายเดือนล่วงหน้า 2,249 บาท
  หากท่านสนใจติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการได้ที่ คุณมาริสา 085-964-0303
 • ส่วนท่านลกู บ้านที่โอนบ้านเรียบร้อยแล้วทา่ นสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติส าหรับบตัร Member Card ทางโครงการจะจัดส่งไปให้ที่บ้านของท่านต่อไป
 • กิจกรรมต่าง ๆ หรือการแจ้งข้อมูล รบกวนท่านติดตามข่าวสารต่าง ๆได้ที่
  Facebook : Jirung Residences , www.jirunggroup/residencrsประมวลภาพบรรยากาศ

ประมวลภาพบรรยากาศและกิจกรรมดีๆ ภายในโครงการของเรา

โปรโมชั่นในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2559 – เดือนมีนาคม 2560
รับ Gift Voucher จำนวน 10,000 บาท *ห้องพักวิลล่า 1 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า) นวดตัว
หรือเท้า 1 ชั่วโมง (จำนวน 2 ท่าน) *Jirung Residences @ Snowbuff Coffee
เครื่องดื่มสู่ขอ/สู่ขวัญ/สุขสันต์ (จำนวน 2 แก้ว) ขนมปังถัง 1 ชุด 5.4 Gift Voucher
จากไทยวัสดุ มูลค่า 10,000 บาท 5.5 รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน