Home  |  Our Jirung  |  Our Service  |  CSR  |  Career
 

 

 

 
 
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
 
คุณสมบัติ
 • - วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการ (บริหารทั่วไป) / นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • - มีประสบการณ์ด้ารการติดต่อหน่วยราชการ 1-2 ปี
 • - สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
 • - มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขับรถได้
 • - มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถเดินไปต่างจังหวัดได้
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • - ดูแลเรื่องเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ของโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่อยราชการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ ของโครงการ
 • - ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของบริษัท เช่น เตรียมเอกสารสำหรับการโอน การซื้อขาย และการขออนุญาตต่างๆ
 • - จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
* วันที่ประกาศ : 30 เมษายน 2556
 
สนใจติดต่อ
 
 • คุณนลินี รชตะภิญโญ / คุณทิพวรรณ โพธิ์นิ่มแดง
 • หจก. ว่องวานิชที่ดินและเคหะ
 • 100/11 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 12 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • โทร. 02-645-0300
 
 

 

 

จีรัง กรุ๊ป ติดตามเรา
100/11 ชั้น 12 อาคารว่องวานิชบี ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-645-0300 by Facebook by Youtube
© Jirung Group 2013. Allright reserved.